U bent hier:

De Hoge Raad zorgt voor onduidelijkheid binnen de VvE!

25/06/2019

Artikel 5:130 lid 2 BW bepaalt dat een vernietigingsverzoek moet worden gedaan binnen een maand na de dag waarop de verzoeker van het besluit heeft kennis genomen of heeft kunnen kennisnemen. Het algemene uitgangspunt daarbij was tot nu toe dat een eigenaar aan zijn onderzoeksplicht voldeed, als hij de dag na de vergadering informeerde naar de inhoud van de besluiten. Vanaf dat moment ging de vernietigingstermijn lopen. De eigenaar kon dus niet volstaan met het enkel afwachten van de notulen.

De Hoge Raad heeft afgelopen vrijdag met dit algemene uitgangspunt gebroken. De Hoge Raad overweegt dat het antwoord op de vraag of een eigenaar aan zijn onderzoeksplicht heeft voldaan, afhangt van alle omstandigheden van het geval. Daarbij komt veel gewicht toe aan de gebruiken binnen een VvE over de wijze waarop besluiten ter kennis van de leden worden gebracht. Daarbij formuleert de Hoge Raad de volgende regels:

  1. Als binnen de VvE een gebruik bestaat om bijvoorbeeld een besluitenlijst of notulen te verspreiden, dan geldt dat de vernietigingstermijn gaat lopen op de dag die volgt na verzending van de besluitenlijst of de notulen.
  2. Het voorgaande kan anders zijn, indien de eigenaar feiten en omstandigheden aanvoert en zo nodig bewijst dat hij (pas) op een later moment redelijkerwijs van het besluit heeft kunnen kennisnemen.
  3. Als binnen de VvE geen sprake is van een gebruik zoals het verspreiden van een besluitenlijst of notulen, dan geldt dat een eigenaar binnen een week na de vergadering informatie moet inwinnen over de besluiten. De vernietigingstermijn van een maand gaat dan lopen op de dag na het einde van die week.
  4. Het voorgaande kan anders zijn, indien de eigenaar feiten en omstandigheden aanvoert en zo nodig bewijst dat hij redelijkerwijs niet binnen een week na de vergadering van het betreffende besluit heeft kunnen kennisnemen.
  5. Ongeacht of sprake is van de situatie zoals beschreven bij punt 1 dan wel punt 3, geldt dat de vernietigingstermijn eerder gaat lopen, indien de VvE kan aantonen dat de eigenaar al eerder daadwerkelijk heeft kennisgenomen van de besluiten.

Kort en goed kan in elk geval de belangrijke conclusie worden getrokken, dat als de VvE structureel notulen zendt aan de eigenaren - hetgeen verplicht is gesteld in de modelreglementen 2006 en 2017 – de vernietigingstermijn gaat lopen op de dag na verzending van de notulen, tenzij de VvE kan bewijzen dat de verzoekende eigenaar al eerder daadwerkelijk heeft kennisgenomen van de besluiten. Aldus is het er niet duidelijker op geworden wanneer de termijn voor vernietiging van een besluit nu precies gaat lopen.

Voor eventuele vragen en/of opmerkingen kunt u contact opnemen met mr. Paul Bekkers.