U bent hier:

BVVB niet ontevreden met wetsvoorstel

31/03/2017

De BVVB, Branchevereniging VvE Beheerders, is niet ontevreden over het wetsvoorstel “Verbetering functioneren verenigingen van eigenaars”. Het wetsvoorstel met motie is door de Tweede Kamer op 21 februari 2017 aangenomen. Het wetsvoorstel en de motie moeten nog door de Eerste Kamer voor alleen aannemen of verwerpen.

In de wettekst (Artikel 126, lid 7) is opgenomen, dat gedurende drie jaren de dotatie aan het reservefonds niet direct behoeft te worden gedaan op het tijdstip van het in werking treden van onderhavige Wet gedurende drie jaren na dit tijdstip. Zo’n situatie zal zich hoofdzakelijk bij kleine VvE’s en nieuwbouw VvE’s voordoen.

De BVVB is enkel en alleen voorstander van een degelijk meer jaren onderhoudsplan (mjop), dat elk jaar wordt geactualiseerd. In dit plan dient altijd rekening te worden gehouden met een reservering onvoorzien onderhoud (calamiteiten, zoals vervangen riolering , standleiding, verzakt wegdek en afgewaaid dak).

“De jaarlijkse reservering van ten minste 0,5 % van de herbouwwaarde geniet niet onze voorkeur”, aldus de BVVB. Het blijft een aanname, is geen zuivere berekening en er wordt een te hoge of te lage onderhoudsreserve opgebouwd. Is er geen mjop of 0,5 % herbouwwaarderegeling, dan adviseert de BVVB in de overgangsperiode van maximaal 3 jaar een aangepaste herbouwwaardemethode toe te passen. In plaats van een percentage van 0,5 verdient het aanbeveling 0,17 % (0,5 % : 3 jaar) te hanteren! Er wordt zodoende vroegtijdig een verantwoorde reserve gevormd, te bestemmen voor onvoorzien onderhoud.

Deze methode gaat zeker op voor  VvE’s met verschillende kostenverdeelsleutels. De verschillende reserveringen mogen immers niet gebruikt worden voor een ander bouwdeel/installatie. Na of tijdens de overgangsfase adviseert de BVVB over te stappen naar een mjop, op basis waarvan reële onderhoudsreserves ontstaan.

De branchevereniging en de aangesloten leden hebben veel VvE ervaring. Het is de grootste “VvE beheerpraktijk”. Hun ervaring en kennis zullen steeds meer worden benut. De BVVB pleit dan ook voor samenwerking met andere VvE gerelateerde partijen.