U bent hier:

Uw klacht wordt ontvankelijk verklaard

Uw klacht wordt door het bestuur op ontvankelijkheid getoetst:

 • is de betreffende VvE Beheerder lid van BVVB?
 • is de aanvrager gemachtigd om een klacht in te dienen?
 • heeft de klacht betrekking op aantoonbaar foutief ethische handelingen?
 • zijn gevraagde documenten bijgevoegd?

Als aan al deze voorwaarden wordt voldaan, wordt de klacht ontvankelijk verklaard. 

Eigen bijdrage 
Een eigen bijdrage van € 200,- is van toepassing als aandeel in de kosten van administratie, recherche, hoor- en wederhoor en dossiervorming. Samen met de schriftelijke bevestiging dat de klacht ontvankelijk is verklaard, ontvangt klager een factuur ter hoogte van de eigen bijdrage. Na overmaking en ontvangst van dit bedrag conform de omschreven wijze op het klachtenformulier en na ontvangst van dit volledig ingevulde formulier, wordt de klacht in behandeling genomen.

Procedure

 1. BVVB bevestigt de klager en beklaagde schriftelijk, dat de klacht in behandeling is genomen en dat klager en beklaagde binnen 6 weken bericht ontvangen. Blijkt deze termijn niet haalbaar, dan ontvangt klager (en beklaagde) hierover tijdig – ruim voor het verstrijken van deze periode – schriftelijk bericht met vermelding van de reden van de vertraging en de termijn waar binnen wel schriftelijk uitsluitsel zal worden gegeven.
 2. BVVB past binnen onderhavige termijnen hoor en wederhoor toe.
 3. BVVB koppelt aanvullende opmerkingen en/of bevindingen naar partijen terug.
 4. BVVB neemt een standpunt in.
 5. BVVB informeert klager (en beklaagde) schriftelijk en gemotiveerd over dit standpunt.
 6. Het standpunt wordt in het BVVB lidmaatschapsdossier van de VvE-ondernemer vastgelegd.

Sancties
Het standpunt kan bij gegrondheid van de klacht de volgende sancties inhouden:

 • Advies aan VvE Beheerder om zijn werkwijze aan te passen.
 • Schriftelijke waarschuwing of berisping.
 • Schorsing voor maximaal 6 maanden met schriftelijke melding hiervan naar de collega-beheerders.
 • Royement (ontzetting  uit het lidmaatschap) en melding hiervan op de website met opgave van reden.